Home About Site Map Links Contact
Παλέτες, Ευρωπαλέτες - Ξυλοκιβώτια & Ξύλινα κουτιά δώρων

Μια TRENDY πρόταση για συνεργασία σε άλλες υπηρεσίες.

Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες στη λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού είναι η συσκευασία των διακινούμενων προϊόντων, η οποία θα πρέπει να επιτρέπει στα καταναλωτικά αγαθά να μεταφερθούν και να αποθηκευτούν με ασφάλεια και κυρίως με τους στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής.

Ένα από τα κυριότερα υλικά για τη συσκευασία, τη μεταφορά την αποθήκευση είναι η ξύλινη παλέτα. Οι παλέτες ή πιο συγκεκριμένα οι παλέτες μεταφορών είναι επίπεδα μέσα φόρτωσης τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά στοιβάξιμων προϊόντων.

Η πιο γνωστή παλέτα στην Ευρώπη είναι η παλέτα Europool. Στην καθομιλουμένη ονομάζεται ευρωπαλέτα και είναι ένας συγκεκριμένος τύπος παλέτας με αυστηρές προδιαγραφές διαστάσεων κατασκευής, υλικών και αντοχής βάρους και χρήσης, καθώς χρησιμοποιείτε για φορτώσεις από τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις παραγωγής και μεταφορών, συνήθως είναι από ξύλο και με εξωτερική διάσταση 800 x 1200 χιλ.

Σε άλλες περιοχές, Αμερική, Αυστραλία, Ασία και αλλού, χρησιμοποιούν παλέτες διαφορετικών εξωτερικών διαστάσεων κατασκευής και υλικών, ανάλογα με τις προδιαγραφές που έχουν θεσπίσει για τις μεταφορές τους και τα μεταφορικά μέσα.

Υπάρχουν διάφορα είδη παλέτας ανάλογα τη χρήση, ενδεικτικά:

 • Ευρωπαλέτα
 • Ευρωπαλέτα (ελαφρού τύπου, 4 κλίμακες)
 • Επίπεδες παλέτες
 • Παλέτες για βαρέλια
 • Παλέτες για δεξαμενές
 • Παλέτες με ξυλοκιβώτιο
 • Παλέτες δύο όψεων
 • Παλέτες μισού μέτρου
 • Παλέτες δύο, τριών ή τεσσάρων εισόδων
 • Παλέτες μιας χρήσης
 • Παλέτες οικοδομικών υλικών
 • Μεταλλικό συρμάτινο πλέγμα παλέτας αποθήκευσης & μεταφοράς
 • Συρμάτινα πλαίσια παλέτας πτυσσόμενα για αποθήκευση & μεταφορά
 • Μεταλλικά πλαίσια παλέτας αναδιπλώμενο για αποθήκευση & μεταφορά
 • Μεταλλικοί κλωβοί παλέτας - κλουβιά αποθήκευσης & μεταφοράς
επίσης παλέτες και από διάφορα υλικά ανάλογα τη χρήση όπως:

Ξύλο - Πλαστικό - Μέταλλο - Αλουμίνιο

Η συνεργασία με εργοστάσια παραγωγής, εφοδιασμένα με τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό, μηχανημάτων και σύγχρονων εγκαταστάσεων, ελέγχοντας την ποιότητα των προϊόντων που παράγουν, σεβόμενοι το περιβάλλον και πάνω από όλα τον πελάτη, παρέχουμε τη δυνατότητα κατασκευής κάθε τύπου παλέτας, ανάλογα με τις ανάγκες του προϊόντος και με ακρίβεια στις τελικές διαστάσεις κατασκευής, υλικών, αντοχής βάρους και χρήσης στον ευρωπαϊκό ή στο διεθνή χώρο.

Υπάρχει δυνατότητα και προτείνουμε τη θερμική επεξεργασία - απεντόμωση και την τεχνητή ξήρανση, στο επιθυμητό κάθε φορά ποσοστό υγρασίας, με σύγχρονο ξηραντήριο, χωρητικότητας 700 τεμαχίων.

Στη χώρα μας, όσον αφορά τις εξαγωγές σε τρίτες χώρες, θα πρέπει οι παλέτες να είναι θερμικά επεξεργασμένες και να φέρουν σήμανση σύμφωνα με το Διεθνές πρότυπο ISPM 15, έτσι ώστε να αποτρέπεται η ανάπτυξη μικροοργανισμών.

Τι γίνεται όμως όσον αφορά τις εξαγωγές στις υπόλοιπες χώρες αλλά και την εγχώρια διακίνηση παλετών, κυρίως μεταχειρισμένων ?

Θα πρέπει όλοι μας να συνειδητοποιήσουμε ότι η θερμική κατεργασία είναι ένα διεθνές πρότυπο το οποίο καθορίζει την ασφάλεια των προϊόντων και κυρίως των τροφίμων, το οποίο είναι και το πιο σημαντικό για την υγεία όλων.

Η πρόταση συνεργασίας μας αφορά μόνο στην παραγωγή κατασκευής νέων παλετών, πιστοποιημένες με τα αντίστοιχα δελτία ελέγχου, πιστοποιητικά, καθώς και σήμανση που αφορά τις προδιαγραφές, επάνω στις παλέτες σε ευκρινή σημεία. Μεντεσέδες & πιρτσίνια για πλαίσια παλέτας πολλαπλών χρήσεων ή έτοιμο πλαίσιο παλέτας.

Επίσης ξυλοκιβώτια σε κάθε διάσταση και μέγεθος, ανοιχτά ή κλειστά, ξυλοκιβώτια πάνω σε παλέτα, σκελετοκιβώτια με επένδυση ή χωρίς. Από υλικά που επιτρέπουν τη διεθνή μεταφορά τους, όπως από OSB (Oriented Strand Board O.S.B.), από κόντρα πλακέ θαλάσσης, κτλ. Με δυνατότητα απεντόμωσης, μυοκτονίας και με τα απαραίτητα έγγραφα πιστοποίησης των υλικών.

Μικρών διαστάσεων ξυλοκιβώτια ή ξυλόκουτα για συσκευασία κρασιών, λαδιού, δώρων και άλλων προϊόντων που απαιτούν ξύλινη κατασκευή για τη μεταφορά τους. Οι κατασκευές μπορούν να περιλαμβάνουν χερούλια, μεντεσέδες, κλειδαριές, κτλ, καθώς επίσης και εσωτερικά χωρίσματα για φιάλες κρασιού, μπουκάλια με λάδι, μεταλλικά δοχεία, κ.α.

Στα αξεσουάρ που μπορεί να δεχτεί το ξύλινο κουτί είναι η δυνατότητα σήμανσης, τοποθέτησης λογότυπου ή σχεδίων με πυρογραφία.


Επικοινωνήστε μαζί μας για κάθε πληροφορία ή διευκρίνηση.


English text


Pallets, europallets & wooden box or gift wooden boxes

A TRENDY proposal for cooperation in other services.

One of the most important factors in the operation of the supply chain is the packaging of mobile products, which should allow consumer goods to be transported and stored safely and mainly with the elementary rules of hygiene.

One of the main materials used for packaging, transport storage is the wooden pallet. The pallets or more specifically the transport pallet is flat loading means which are used for transporting stackable products.

The most famous in Europe palette palette Europool. In colloquial called europallets and is a specific type palette with strict dimensional construction specifications, material and weight-bearing and use as used for loading from European producers and transport, usually made of wood and an outer dimension 800 x 1200 mm

In other regions, the Americas, Australia, Asia and elsewhere, using pallets different external dimensions and construction materials, depending on the specification laid down for transport and transport.

There are different types of pallet depending on use, for example:
 • Europallets
 • Europallets (light duty, 4 scales)
 • Flat pallets
 • Pallets for drums
 • Pallets for tanks
 • Pallets for wooden box
 • Pallets duplex
 • Pallets half measure
 • Pallets two, three or four input
 • Disposable Palettes
 • Pallets of construction materials
 • Wire palette frames
 • Metal pallet frames
 • Metal wire pallet cages
 • Metal wire storage cages for pallet
also pallets of various materials depending on use such as:

Wood - Plastic - Metal - aluminium

Working with factories, equipped with the latest technology equipment, machinery and modern facilities, checking quality of their produce, respecting the environment and above all the customer provide the ability to manufacture any type pallet, according to the needs the product accurately and at the final construction dimensions, materials, strength weight and use in European or international.

Is possible and recommended heat treatment - and deworming artificial drying, the desired moisture content each time, with simultaneous drying, capacity of 700 pieces.

In our country, for exports to third countries should pallets be heat treated and marked in accordance with International standard ISPM 15, so as to prevent the growth of microorganisms.

But what on exports to other countries and the Domestic handling pallets,
mainly used ?

We all need to realize that the heat treatment is a international standard which defines the safety of products and especially food, which is most important for everyone's health.

Our cooperation proposal in the production of building only new pallets, certified by the corresponding press control certificates and marking on specifications, on the pallets in sharp points.
Also wooden boxes in any dimension and size, opened or closed, wooden boxes on pallet, frame boxes with or without lining. From materials which allow the international transportation, such as OSB (Oriented Strand Board OSB), plywood marine, etc. With the ability of disinfection, pest control and the necessary documents certifying materials.

Small wooden boxes for packaging oil, wine, gifts and other products requiring wood construction for transportation. The structures may include handles, hinges, locks, etc., and interior partitions for wine bottles, bottles with oil, cans, etc.

Accessories that can accept the wooden box is the ability to label or logo placement projects pyrography.


Contact with us for any information or clarification.

Περισσότερα Βίντεο - More videos