Home About Site Map Links Contact
Γράμματα, Λογότυπο, Σχέδια

Μια TRENDY πρόταση προβολής, σε Re-board, Kappa, PVC, Μέταλλο, Ξύλο

Σχέδια, Λογότυπο, Γράμματα διαφημιστικά, έξυπνος τρόπος διαφημιστικής προβολής

Το Re-board είναι ένα πρωτοποριακό υλικό με βάση το χαρτί. «Γεννήθηκε» το 2002 στη Σουηδία. Το όνομα του προέρχεται από τις λέξεις Recyclable και Board, υλικό το οποίο να συνδυάζει πέντε βασικά χαρακτηριστικά: είναι ελαφρύ, γερό, άκαμπτο, εκτυπώσιμο και 100% ανακυκλώσιμο.

Το Re-board αποτελείται από ένα εσωτερικό κυψελωτό στρώμα από χαρτόνι εντυπωσιακά μεγάλης σκληρότητας, καλυμμένο από λευκό εκτυπώσιμο, αδιάβροχο χαρτί υψηλής ποιότητας που δεν επηρεάζεται από την υγρασία και έχει εξαιρετική αντοχή στη μηχανική καταπόνηση. Είναι οικολογικό και 100% ανακυκλώσιμο. Είναι το ίδιο σκληρό με το mdf αλλά 70% ελαφρύτερο από αυτό. Έχει απόλυτα επίπεδη επιφάνεια, δεν σκεβρώνει και διατίθεται σε 10, 16, 22 και 30 mm πάχος.

To Re-board διατίθεται και βραδύκαυστο, πιστοποιημένο με Euro Fire Class C από το SP Technical Research Institute of Sweden. To βραδύκαυστο Re-board έχει όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές που το καθιστούν κατάλληλο για χρήση σε κατασκευές διαμόρφωσης εσωτερικών χώρων, σκηνικά εκδηλώσεων, εκθεσιακά περίπτερα, κλπ.

Το Re-board είναι ένα ελαφρύ υλικό με μεγάλη ανθεκτικότητα. Αυτό οφείλεται στον κατασκευαστικό σχεδιασμό της πρωτοποριακής κυψελωτής εσωτερικής του επιφάνειας, η οποία ενώ δεν είναι συμπαγής - και επομένως είναι ελαφριά - είναι ιδιαίτερα μεγάλης αντοχής. Απόδειξη αυτών των μοναδικών ιδιοτήτων είναι η κατασκευή ράμπας από Re-board που αντέχει ακόμα και αυτοκίνητο.

Το ειδικό επιχρισμένο χαρτί που καλύπτει το εσωτερικό του στρώμα είναι αυτό που προσφέρει την τελευταία «πινελιά» στην ανθεκτικότητα, αλλά και την αντοχή του στην υγρασία, το νερό και την μηχανική καταπόνηση (γδαρσίματα κλπ). Η ειδική επίστρωση του χαρτιού αυτού δέχεται μελάνι μεταξοτυπίας αλλά και inkjet (pigment, eco solvent, solvent, uv).

Τέλος και πολύ σημαντικό είναι ότι ο συνδυασμός του κυψελωτού στρώματος και του υλικού κάλυψής του, παρέχουν τη δυνατότητα επεξεργασίας και διαμόρφωσης του Re-board με τρόπους που επιτρέπουν την αναδίπλωσή του ή το λύγισμά του και τελικά την κατασκευή τρισδιάστατων αντικειμένων.

Το Re-board είναι ένα απόλυτα «πράσινο» προϊόν. Το πρώτο συνθετικό του ονόματός του προέρχεται από τη λέξη Recyclable, δηλώνοντας ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του που είναι η δυνατότητα ανακύκλωσής του. Είναι οικολογικό, 100% ανακυκλώσιμο και μπορεί να αναπαραχθεί από την ανακύκλωσή του έως και 4 φορές, γεγονός που είναι ιδιαίτερης σημασίας για την «οικονομία» πρώτων υλών που προέρχονται από φυσικές πηγές.

Χρήση σε

 • Διαφημιστικές Εφαρμογές
 • Information kiosks
 • Σημάνσεις
 • Information Stands
 • Επιγραφές
 • Εκθεσιακά Περίπτερα
 • Stands
 • Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων
 • Διακόσμηση
 • Ψευδότοιχοι - Ψευδοροφές
 • Κατασκευές σε Παιδότοπους
 • Διακόσμηση Βιτρινών
 • Σκηνικά Εκδηλώσεων & Θεάτρου
 • Κατασκευές
 • Eπιπλοποιία
 • Κυτιοποιία

Πλεονεκτήματα
 • Μεγάλη Ανθεκτικότητα
 • Αποθήκευση σε ελάχιστο χώρο
 • Εύκολη Μεταφορά
 • Χαμηλό κόστος μεταφοράς
 • Εύκολη Κατασκευή / Συναρμολόγηση-Αποσυναρμολόγηση
 • Προστασία του περιβάλλοντοςΕπικοινωνήστε μαζί μας για κάθε πληροφορία ή διευκρίνηση.


English text


Letters, Logos, Shapes

A TRENDY projection proposal, in Re-board, Kappa, PVC, Metal, Wood

Drawings, Logo, advertising letters, clever way of advertising

The Re-board is an innovative material based on paper. "Born" in 2002 in Sweden. Its name comes from the words and Recyclable Board, material that combines five key characteristics: it is light, strong, rigid, printable and 100% recyclable.

The Re-board consists of an inner layer of cardboard honeycomb remarkably high hardness, covered by white printable, water-resistant high-quality paper that is not affected by moisture and has excellent shock resistance. It is ecological and 100% recyclable. It's the same with the hard mdf but 70% lighter than that. It perfectly flat surface, does not warp and is available in 10, 16, 22 and 30 mm thick.

To Re-board is available flame retardant, certified to Euro Fire Class C by the SP Technical Research Institute of Sweden. To flame retardant Re-board has all the requirements necessary to make it suitable for use in interior configuration structures, sets of events, exhibition stands, etc.

The Re-board is a lightweight material with high durability. This is due to the structural design of the innovative honeycomb inner surface, which is compact and does not - and is therefore lightweight - is particularly high strength. Proof of these unique properties is the manufacturing ramp from Re-board to withstand even car.

The special coated paper that covers the inside of the mattress is offering the last "touch" in durability and resistance to moisture, water and mechanical damage (scratches, etc.). The special coating of this paper accepts silkscreen ink and inkjet (pigment, eco solvent, solvent, uv).

Finally and very importantly, the combination of the cellular layer and the coverage of the material, enabling editing and configuration Re-board in ways that allow for folding or bending and eventually the construction of three-dimensional objects.

The Re-board is a totally "green" product. The first component of the name comes from the word Recyclable, stating one of the most important features of which is the possibility of recycling. It is ecological, 100% recyclable and can be reproduced by recycling up to 4 times, which is of particular importance to the "economy" of raw materials derived from natural sources.

Use in
 • Advertising Applications
 • Information kiosks
 • Markings
 • Information Stands
 • Signs
 • Exhibition kiosks
 • Stands
 • Interior Architecture Services
 • Decoration
 • Partitions - Suspended
 • Structures in Playgrounds
 • Window dressing
 • Sets Events & Theatre
 • Constructions
 • Furniture
 • Box Manufacturing

Benefits
 • Great Resistance
 • Save a little space
 • Easy Transfer
 • Low shipping costs
 • Easy Construction / Assembling-Dismantling
 • Environmental ProtectionContact with us for any information or clarification.

Περισσότερα Βίντεο - More videos