Home About Site Map Links Contact
Έντυπα διαφημιστικά & φυλλάδια

Μια TRENDY πρόταση συνεργασίας,
με υπηρεσίες εκτυπώσεων για την προβολή σας

Η δημιουργία διαφημιστικών εντύπων είναι ένας πολύ σημαντικός τρόπος προβολής των προϊόντων και υπηρεσιών μιας επιχείρησης, καθώς επιτρέπει στους πελάτες της και το κοινό να ενημερωθούν με ηρεμία και πληρότητα για τις δραστηριότητες της εταιρίας, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρει.

Είναι ο τρόπος που οι περισσότερες επιχειρήσεις διαλέγουν για την προβολή τους, από τις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας, μέχρι την πιτσαρία της γειτονιάς.

Ο σχεδιασμός και η παραγωγή σε όλα τα διαφημιστικά έντυπα που μπορεί να χρειάζεται η επιχείρηση σας γίνεται, αφού πρώτα καθορίσουμε την λειτουργία που θα έχουν, το αποτέλεσμα που θέλουμε να πετύχουμε και το target group το οποίο στοχεύουμε για ενημέρωση.

Ο σχεδιασμός του διαφημιστικού σας έντυπου απαιτεί φαντασία, χρώματα, σχέδια, κείμενα και φωτογραφίες, που να μπορούν κυριολεκτικά να το μεταμορφώσουν σε ένα ευχάριστο, πρωτότυπο και λειτουργικό διαφημιστικό εργαλείο.

Ο γραφίστας κατά το σχεδιασμό ενός διαφημιστικού φυλλαδίου (δίπτυχο, τρίπτυχο, πολυσέλιδο διαφημιστικό φυλλάδιο, κατάλογο κ.τ.λ.) έχει ως σκοπό να αποδώσει λειτουργικά και ελκυστικά τις πληροφορίες που θέλει να επικοινωνήσει ο εμπορικός στόχος της έντυπης επικοινωνίας της εταιρίας και της στρατηγικής μάρκετινγκ.

Πρόσφατες μελέτες έχουν αποδείξει ότι η πιο αποτελεσματική επικοινωνία του πελάτη με την επιχείρηση, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει, γίνεται μέσω του «κλασικού» έντυπου υλικού.

Το διαφημιστικό έντυπο είναι το μέσο που έχει τις περισσότερες πιθανότητες (αν είναι εύστοχο, πρωτότυπο και προσεκτικά σχεδιασμένο) να αποθηκευτεί και να χρησιμεύσει μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα.

Προσοχή όμως, ένα κακό διαφημιστικό έντυπο, μπορεί να οδηγήσει ακριβώς στο αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που προσδοκείτε γι’ αυτό καλύτερα να μην το “κυκλοφορήσετε”, παρά να δεχθείτε τις συνέπειες της κυκλοφορίας του!

Το διαφημιστικό σας έντυπο πρέπει να υπακούει στις αρχές της οπτικής επικοινωνίας και να αποδίδει με σαφήνεια το αντικείμενο δραστηριότητας της επιχείρησης σας, να προάγει την εταιρική σας εικόνα, και το βασικότερο όλων να ξεχωρίζει από τα αντίστοιχα του ανταγωνισμού.

Εκτυπώνουμε για λογαριασμό σας, με ιδιαίτερα εξειδικευμένους συνεργάτες στο αντικείμενο και με τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς κανόνες και ελέγχους. Αφίσες, φυλλάδια, flyer, προσπέκτους, μενού, γιγαντοαφίσες, αυτοκόλλητα, καρτολίνες, εξώφυλλα για cd και dvd, και οποιοδήποτε άλλο έντυπο μπορεί να χρειαστεί για την διαφημιστική προβολή της επιχείρησής σας.

Πιο αναλυτικά, διαχωρίζοντας τις υπηρεσίες μας σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών μας, η παραγωγή αποτελείται από τις εξής ενότητες:

  • Offset εκτυπώσεις. Είναι οι εργασίες που πραγματοποιούνται με τον κλασικό τρόπο του τυπογραφείου, συνήθως για μεγάλες ποσότητες.
  • Ψηφιακές εκτυπώσεις. Είναι οι εργασίες που γίνονται με αυτοματοποιημένα ψηφιακά συστήματα εκτύπωσης πολύ πιο γρήγορα και οικονομικά συνήθως σε μικρές ποσότητες.
  • Offset ή ψηφιακό support. Αφορά έγχρωμα ή ασπρόμαυρα έντυπα, εγχειρίδια, μελέτες, υλικό πωλητών, εκπαιδευτικό υλικό, παρουσιάσεις, κ.α. που είναι μόνο μερικές από τις ανάγκες ενός γραφείου. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μας στείλετε το αρχείο σας με e-mail (Word, PowerPoint, Excel, Pdf, Spss κ.α.) ή να μας καλέσετε για να προγραμματίσουμε να το παραλάβουμε εμείς από το γραφείο σας.
  • Marketing support. Αφορά, διαφημιστικά έντυπα, αφίσες, κατάλογοι προϊόντων, φακέλους εντύπων, προσκλήσεις, εφαρμογές μεταβλητών δεδομένων (direct mail, εισιτήρια, κουπόνια, επιστολές, λογαριασμοί), επαγγελματικές κάρτες, καρτολίνες, φακέλους αλληλογραφίας, κ.α.
  • Publishing support. Αφορά εκδόσεις βιβλίων σε μικρές και μεγάλες ποσότητες, ειδικές εκδόσεις, πτυχιακές εργασίες, ετήσιες εκθέσεις, πρακτικά συνεδρίων, φροντιστηριακά και εκπαιδευτικά βιβλία, ημερολόγια, κ.α.

Επικοινωνήστε μαζί μας για κάθε πληροφορία ή διευκρίνηση.


English text


Leaflet Promotional Flyers Advertising

A TRENDY marketing & cooperation proposal, with print services for your promotion.

Creating brochures is one very important way of promoting their products and services a business, as it allows customers and the public to learn in peace and completeness of the company's activities, products or services offered.

It's the way most businesses choose to view them, from mobile phones to the pizzeria in the neighborhood.

The design and production of all promotional flyers who may need your company, having first define the function that will have the result you want to achieve and the target group which we aim to inform.

The design of your printed advertising requires imagination, colors, designs, text and photos, which can literally transform it into a fun, original and functional promotional tool.

A graphic designer while designing a brochure (diptych, triptych, multipage brochure, catalog etc.) aims to deliver functional and attractive information wants to communicate with the commercial purpose of the company printed communication and strategy marketing.

Recent studies have shown that the most effective communication with the customer business, products and services they offer, made through the 'classical' printed material.

The brochure is the medium that is most likely (if relevant, original and carefully designed) to store and serve after a long time.

This is not a bad brochure may result exactly the opposite of what they expect so better not "circulate", rather than accept the consequences of its release!

Your ad format must obey the principles of visual communication and delivers clearly the main activity of your business, promote your corporate image, and the most important of all to stand out from the competition.

We print for you with highly qualified partners to the object and with the strictest quality standards and controls. Posters, flyers, flyer, brochure, menu, posters, stickers, kartolines, covers for cd and dvd, and any other form may be required for advertising your business.

More specifically, differentiating our services according to the needs of our customers, the output consists of the following modules:
  • Offset printing: Is the work done in the classic way of printing, usually for large amounts.
  • Digital prints: Are carried out with automated digital printing systems more quickly and cost usually in small quantities.
  • Offset or digital support: Regard to color or black and white documents, manuals, studies, equipment vendors, training materials, presentations, etc. are just some of the needs of an office. All you have to do is send the file to your e-mail (Word, PowerPoint, Excel, Pdf, Spss etc.) or call us to arrange to collect us from the office.
  • Marketing support: Covers, flyers, posters, product catalogs, folders, brochures, invitations, variable data applications (direct mail, tickets, coupons, letters, bills), business cards, envelopes, etc.
  • Publishing support: Editions of books in small and large quantities, special publications, theses, annual reports, conferences proceedings, tutorials and educational books, calendars, etc.

Contact with us for any information or clarification.

Περισσότερα Βίντεο - More videos