Home About Site Map Links Contact
Εγγραφή δεδομένων και εκτύπωση σε CD, DVD, Blu-ray
Οπτικοί δίσκοι Shape disks & επαγγελματική κάρτα


Στην TRENDY BUSINESS αναλαμβάνουμε και πραγματοποιούμε για λογαριασμό των πελατών μας, την αναπαραγωγή (replication) ή την αντιγραφή (duplication) οπτικών δίσκων (CD, DVD & Blu-ray) για τις επαγγελματικές σας παρουσιάσεις, καταλόγους, διαφήμιση, για κάθε περίσταση προβολής & ενημέρωσης.

Με στόχο την ανάπτυξη επικοινωνιακής πολιτικής μεταξύ συνεργατών αλλά και για ενημέρωση προβολή ή διαφήμιση, δημιουργούμε και αναπαράγουμε CD και DVD κάθε μορφής και σχεδίου.

Σε ποσότητες από μερικά τεμάχια έως και χιλιάδες. Εξαιρετική ποιότητα εγγραφής, ιδανική ταχύτητα παράδοσης & εκπληκτική τιμή. Δημιουργούμε την εταιρική σας παρουσίαση, τον ηλεκτρονικό κατάλογο των προϊόντων σας, το διαφημιστικό σας εργαλείο με data, φωτογραφίες, μουσική, video ταινίες, αλλά και με την άδεια των απαραίτητων πνευματικών δικαιωμάτων όταν αυτό είναι απαραίτητο.

Η εκτύπωση του δίσκου αλλά και της συσκευασίας του, είναι τετράχρωμη και μπορεί να εφαρμοστεί με διάφορους τρόπους ανάλογα το τελικό προϊόν. (Offset, Ψηφιακά, με θερμομεταφορά, κ.α.).

Τα χαρακτηριστικά των οπτικών δίσκων διαφέρουν σε συνδυασμό με τον όγκο δεδομένων που περιέχουν

 • CD
 • DVD5 - DVD9 - DVD10
 • BLU-RAY

 • Μικρά CD & DVD

 • Επαγγελματικές κάρτες CD DVD
 • Σε σχήμα CD DVD
Συσκευασία των δίσκων με πολλές και διαφορετικές παραλλαγές, για να κάνουν εντύπωση και να ξεχωρίζουν αν αυτή είναι η επιθυμία σας.
 • Φάκελος χάρτινος ή πλαστικός
 • Θήκη CD κανονική ή λεπτή σε διάφορα χρώματα
 • Θήκη DVD κανονική ή λεπτή σε διάφορα χρώματα
 • Χάρτινες θήκες με διάφορα κοπτικά και 4χρωμη εκτύπωση
 • Αφρώδες αυτοκόλλητος αφαλός ή πλαστικός για στερέωση του δίσκου χωρίς συσκευασία
Ιδιαιτερότητες
 • Πολλαπλές δυνατότητες εφαρμογής και χρήσης
 • Χαμηλό κόστος προβολής
Διευκρινήσεις
 • Replication: Είναι ο προτεινόμενος από εμάς τρόπος. Η παραγωγή γίνετε σε ειδικά εργοστάσια, με αποστειρωμένους χώρους και ιδιαίτερες προστασίες από το περιβάλλον. Δημιουργείτε γυάλινη μήτρα "Glass Master" των δεδομένων και η μεταφορά τους στους δίσκους γίνετε με υψηλή πίεση (στάμπα - σφράγισμα). Με αυτόν τον τρόπο, εξασφαλίζουμε την ιδανικότερη ποιότητα εγγραφής των δεδομένων.
 • Duplication: είναι ο τρόπος που μπορούμε να αντιγράψουμε οπτικούς δίσκους σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή ή σε ένα πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, αλλά πάντα με την χρήση ακτίνας λέιζερ που "καίει" όπως λέμε συνήθως το δίσκο μεταφέροντας τα δεδομένα προς εγγραφή. Αυτός ο τρόπος είναι περισσότερο επισφαλής ως προς την ποιότητα και την αξιοπιστία της εγγραφής.
Αναλαμβάνουμε επίσης τη δημιουργία εφαρμογής για παρουσίαση προϊόντων, εταιρικών παρουσιάσεων, τιμοκαταλόγων και κάθε μορφής υπηρεσία που μπορεί να κάνει χρήση CD ή DVD.


Επικοινωνήστε μαζί μας για κάθε πληροφορία ή διευκρίνηση.


English text


CD, DVD, Blu-ray & Shape disks, recording & printing

In TRENDY BUSINESS we undertake and perform for our clients, reproduction (replication) or copying (duplication) of optical discs (CD, DVD & Blu-ray) for your business presentations, catalogs, advertising, promotion for any occasion & media.

To develop communication policy between partners but also for promotion or advertising information, we create and reproduce optical discs of every shape and design.

In amounts of fragments of up to thousands.! Excellent recording quality, fast delivery & perfect price. Create your corporate presentation, e-catalog of your products, your advertising tool with data, photos, music, video movies, and or with the permission of the copyright required when it is necessary.

The printing of the disc and the packaging, is four-color and can be applied in various ways depending the final product. (Offset, Digital, or thermal).

The characteristics of optical discs differ in combination with the data volume containing

 • CD
 • DVD5 - DVD9 - DVD10
 • BLU-RAY

 • Mini CD & DVD

 • Business cards CD & DVD
 • Shape CD & DVD (in the shape of the logo or your desire)
Pack of discs with many different variations to make impression and stand out if that is your desire.
 • Envelope of paper or plastic
 • Standard CD case or thin case in various colors
 • Normal DVD case or thin case in various colors
 • Paper bags with various cutting shape and 4 color print
 • Navel of foam sticker or plastic sticker for mounting disc without packaging
Particularities
 • Multiple application possibilities and use
 • Low Cost for promotion
Clarifications
 • Replication: is the suggested way by us. The production is done in special factories, with sterile areas and special protection from the environment. Create glass matrix "Glass Master" data transfer and the discs become high pressure (stamp - seal). In this way, we ensure the perfect quality registraton data.
 • Duplication: is the way we can copy optical discs on a PC or a more sophisticated machine, but always with the use of a laser beam "burns" as we say usually transferring the disk data to be written. This mode is more precarious the quality and reliability of the recording.
We also create applications for product launches, corporate presentations, price lists and any kind of services that can make use CD or DVD discs.

Contact with us for any information or clarification. REPLICATION Video Presentation


DUPLICATION Video Presentation


CD-R & DVD-R Recortable Video Presentation